Objekty KČT v Plzeňském kraji

 

OBNOVENÁ LÁVKA NA STŘELE POD RABŠTEJNEM

- historie a současnost -

 

Nejprve malé připomenutí předchozího stavu...

     Putovali-li jsme po zelené značce od Mladotic, Strážiště, Kozičkova Mlýna a Železného Hamru do Rabštejna, byli jsme v závěru cesty Rabštejnu na dohled postaveni před problém a přírodní překážku – řeku Střelu. Což o to, v parném létě bylo překonání vodního toku broděním příjemným intermezzem, ale na jaře při zvýšeném stavu vody nebo v romanticky sychravém podzimním dnu už bylo brodění v proudící ledové vodě jen pro otrlé nátury. Mnohému turistovi tváří v tvář tomuto úkolu naskočila na čele vráska a na zádech husí kůže. Jak dál? Možnosti byly, jako obvykle, dvě: buďto se vyzout, vykasat nohavice, zatnout zuby a chladný tok přebrodit anebo postupovat po levém břehu stále dál až ke starému kamennému mostu ve směru do Žihle.

   To už ale mohl být vážný zásah do plánu cesty a jeho časovému rozvržení. Mohlo být, že turista už byl po celodenní cestě natolik uondán, že vynucená zacházka byla nad jeho síly. Nic nevyřešila ani zachmuřená tvář či jadrnější výraz na jazyku. Jiné pomoci ani lávky prostě v dohledu nebylo. A řeka netrpělivě čekala na své přebrodění, s rozkoší se vlnila, stříkala, pěnila a smála se nám, těšíce se, až nás pěkně opláchne. Ale i zde platí, milá Střelo, „Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe“.

...a nahlédnutí do historie:

    Podle vyprávění dodnes žijících pamětníků nechal dřevěnou lávku asi 500 m pod Rabštejnem postavit hrabě Lažanský partou zručných tesařů přibližně v roce 1924 – 1925, aby sloužila pro pěší mezi obcí Rabštejn a Horovým mlýnem. Povozy používaly nedaleký brod. Lávka nebyla nikdy ničím impregnována a přesto sloužila veřejnosti téměř 20 let. Po druhé světové válce již byla lávka pro přechod řeky nepoužitelná.

image001

Osamělé pilíře původní lávky

čekají na svoje spojení

     Původní dřevěná lávka sestávala ze dvou částí - pravého pole od kamenného pilíře přizděného ke skále ke střednímu pilíři v řečišti (vzdálenost 19,5 m) a levého pole přibližně stejné délky od středního pilíře k levému pilíři v úrovni horní hranou louky, dnes zarostlým náletovými dřevinami. Podle zjištěných poznatků není o původní lávce žádné zmínky ani u vlastníků přilehlých pozemků, ani v archivu v Plasích, ani u Povodí Vltavy.  Existuje jen několik fotografií vojáků z doby II. světové války na lávce. V období 50. - 90. let minulého století sloužil k překonání toku Střely bezpočet dřevěných lávek nadivoko budovaných z klád poblíž brodu. Tyto lávky však neměly dlouhou životnost - odnesla je první velká voda nebo je odstranili vodáci. Přesto byly tyto lávky trpělivě udržované místními obyvateli, zejména pány Plíškem a Vorlem.

     Na chybějící lávku na trase zajímavé naučné stezky v přírodní rezervaci Rabštejn bylo neustále poukazováno nejen řadovými turisty a místními obyvateli, ale i společnostmi Povodí Vltavy, Lesy České republiky i ochranáři přírody. Neexistence lávky byla vysvětlována nedostatkem finančních prostředků, liknavostí příslušných úřadu či spíše spojením obého.

 

Věci se dávají do pohybu:

     Prvním pokusem o nápravu bylo jednání v únoru 2001 na MÚ Manětín iniciovaném Radou životního prostředí OKÚ Plzeň – sever. Žadatelem o obnovu lávky byla fyzická osoba – obyvatel Rabštejna, který byl ochoten ujmout se jednání s příslušnými úřady i financování obnovy. Žádný z účastníků jednání však neprojevil vlastnické nároky a celá iniciativa skončila vypracováním projektu dřevěné lávky z peněz tehdejšího Okresního úřadu Plzeň – sever. Iniciativy se ujímá Klub českých turistů.

     Na popud Klubu českých turistů – značkařský obvod Plzeňsko svolává Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí v lednu 2005 v MÚ Manětín jednání ve věci „Obnova lávky přes Střelu – naučná stezka Rabštejn“. Jednání se uskutečnila za účasti dotčených účastníků stavebního řízení s tímto závěrem.:

1) o naučnou stezku, resp. o opravu a zhotovení nových stojanů + aktualizaci textů a zhotovení nových tabulí se postará Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

2) stavební opravu „hraběcích“ pilířů a zhotovení ocelové lávky zajistí Klub českých turistů (dále jen KČT), který bude vlastníkem obnovené lávky.

3) lávka včetně pilířů bude ve vlastnictví KČT se všemi náležitostmi, tj. zajištění stavebního povolení, zajištění financování a další nezbytné úkony vyplývající z povinnosti stavebníka.

4) Předpokládaný termín dokončení a předání hotové lávky veřejnosti do X/2006

image002

Mezi nejaktivnější propagátory obnovení lávky patří bezesporu místopředseda značkařského obvodu Klubu českých turistů Plzeňsko pan Jan Frank z Dýšiny

     V roce 2005 se konal čtvrtý ročník programu Občanská volba Plzeňského Prazdroje. V tomto ročníku byly rozděleny 3 miliony korun mezi 14 projektů z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, kultury, sportu, vzdělání a ekologie, které se pro svoji realizaci ucházely o finanční dar. Cílem této akce byla podpora projektů, které se jevily jako přínosné a prospěšné pro obyvatele Plzně a blízkého okolí. Podmínkou k výběru takového projektu bylo zkvalitnění kulturního prostředí, rozvoje sportovních aktivit, zlepšení životního prostředí nebo rozvoje sociálních služeb a zdravotních služeb. Celkový přínos a prospěšnost každého ze 68 projektů, které se finanční dar ucházely, byly posuzovány Radou reprezentantů složenou z představitelů města Plzně, Plzeňského Prazdroje a dalších významných plzeňských organizací a institucí.

     Po výzvě uvedené i na našich webových stránkách KČT Plzeňského kraje měli možnost ti, kterým nebyl osud lávky lhostejný, reagovat k podpoře projektu obnovy předmětné turistické lávky. Reakce spočívala v zaslání svého hlasu prostřednictvím SMS zprávy nebo hlasovacího kupónu. O tom, že výzva k podpoře padla na úrodnou půdu, svědčí skutečnost, že projekt obnovy turistické lávky v Rabštejně nad Střelou byl Radou reprezentantů posouzen jako velmi prospěšný a perspektivní a byl podpořen částkou 150 tisíc korun.  

 

     Obnova lávky sestávala z těchto základních etap:

1. Obnova kamenných pilířů lávky – původně postavené hrabětem Lažanským  v  roce 1924

2. Obnova přístupové pěšiny – od hranice rezervace až k pravému pilíři.

3. Obnova vlastního tělesa lávky se schodištěm za levým pilířem

4. Doprava a montáž lávky v rezervaci

 

     Typové provedení lávky, které odpovídalo požadavkům pro NS Rabštejn, byla lávka pod přehradou Hracholusky. Po zvážení možností a schopností KČT k realizaci stavby bylo rozhodnuto dodavatelským zajištěním akce pověřit firmu D.S.D. Praktik. Obnovu pilířů dodavatel objednal u firmy STAVMAN - kamenické práce. Bylo provedeno vyčištění spár, odstranění mechu, injektáž pilířů, doplnění chybějících kamenů, vyspárování, uložení kotvících prvků do hlav pilířů a zabetonování. Uvedené práce byly realizovány v červnu 2005.

     Obnova turistické pěšiny, která se v zalesněném svahu ztratila (původně vedla zčásti loukou, dále  v lesnatém svahu cca 3 m nad úrovní louky), byla rozdělena do několika etap. Od pravého pilíře lávky – v délce cca 61 m - byla pěšina dosypána. Srovnání terénu v tomto úseku a dosypání pěšiny pro dodavatele provedla firma NOVOPLAN Beta, s.r.o.. Pro zásyp bylo zapotřebí 21 nákladních aut materiálu. Dosypání bylo provedeno v na podzim 2005, následné dorovnání pěšiny po slehnutí materiálu přes zimu bylo dokončeno v květnu 2006. Zbývající část pěšiny až k hranici rezervace byla partou značkařů vyčištěna od náletových dřevin a křovin. Celý úsek obnovené pěšiny od pravého pilíře k hranici rezervace je v současné době veden po pozemcích, které vlastní společnost LESY ČR, správa Plasy a Město Manětín. K ochraně vložených finančních prostředků do úpravy pěšiny bylo provedeno geodetické zaměření pěšiny a na Katastrálnim úřadu v Kralovicích k uvedeným pozemkům zřízeno „věcné břemeno“ k užívání pěšiny pro turistické účely.    

image003

Součástí rekonstrukce původního pilíře bylo vyškrábání nesoudržné malty a nové vyspárování

 

image004

Hotová lávka na pozvánce ke slavnostnímu otevření lávky a naučné stezky

s logy finančně participujících institucí

      Celý projekt musel být pojat jako obnova, neboť současná legislativa neumožňuje vznik nových staveb nebo trvalou úpravu terénu v rezervaci souhlasem krajských úřadů, ale pouze souhlasem vlády ČR.   

      Projekční práce obnovy, resp. nové lávky, projektovala firma D.S.D. Praktik. Celková délka lávky je 20 m, šířka 1 m, max. dovolené zatížení lávky je 250 kg/m‘, tedy 4.650 kg spojitého zatížení. Nosná ocelová konstrukce lávky je tvořena dvěma hlavními nosníky z válcovaného profilu HEA 500. Hlavní  nosníky  jsou spřaženy příčníky. Podlaha lávky a stupně schodiště jsou tvořené žárově zinkovanými podlahovými pororošty. Výškový rozdíl mezi terénem levého břehu a podlahou lávky řeší schodiště s 16 stupni. Nátěr celé ocelové konstrukce – mimo pozinkovaných dílů – je proveden polyuretanovou barvou v odstínu tmavé „plzeňské“ zelené. Celková hmotnost lávky je 8.580 kg.

     Na obnovu turistické lávky a ostatní výše popsané činnosti byla s dodavatelem uzavřena smlouva o dílo s termíny: zahájení prací 15.7.2005 a ukončení díla říjen 2006.

     Celková cena za dílo, tj. realizační dokumentaci, opravu pilířů a úpravu přístupu, výrobu lávky, dopravu a osazení,  obnovu pěšiny byla 961.238,- Kč. K uvedené částce je nutné přičíst brigádnické práce na odstranění křovin v trase NS a ostatní v kalkulaci neuvedené náklady (odhadem 55.000.- Kč), opravu stojanů a nové informační desky naučné stezky, které byly hrazeny z jiného fondu. Nositelem tohoto úkolu bylo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

 

 

    

 

    

     Slavnostní otevření obnovené turistické lávky přes Střelu a naučné stezky v Rabštejně se konalo v sobotu dne 17. června 2006. Pro účastníky byla zajištěna kyvadlová doprava smluvním busem ze Žihle, občerstvení, vystoupení country souboru „Poklop“ a příležitostné razítko do vandrovní knížky.

 

image005

Pro KČT Plzeňského kraje, duben 2019.Text Jiří Mareš a Jan Frank, snímky Jan Frank, Jiří Zápotocký a Jiří Mareš