Místopis R - S:

R

Rabí

KT

Státní hrad Rabí – www.cestujme.cz/rabi

Rabštejn nad Střelou

PS

/Rabenstein = Havraní kámen/ Na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Střelou (viz níže) leží nejmenší město ve střední Evropě se zbytky gotického hradu, barokním zámkem z r. 1705, klášterním a barokním kostelem servitů z konce 17. stol. Ve směru ze Žihle je městečko přístupné po starobylém kamenném mostě střeženém sochou sv. Jana Nepomuckého. Město má pouze 25 stálých obyvatel. Mezi další nejzajímavější objekty patří starý pivovar, chudobinec, muzeum lidového stavitelství a židovský hřbitov. Na městečko je pěkná vyhlídka od kříže z protějšího břehu Střely. Kolem Rabštejna jsou břidlicové lomy. Celou lokalitou prochází zajímavá okružní naučná stezka. Bohužel, vinou liknavého přístupu kompetentních orgánů jsou informační tabule mnohde nečitelné nebo v dezolátním stavu. V podhradí stojí za návštěvu i ranč Havraní kámen s hospodou, ubytováním a vším, co mají rádi milovníci koní - romantickými vyjížďkami na koních nevyjímaje. V nedávné době zde a v blízkém okolí byl natočen film Cesta z města.

Radbuza

DO, PJ, PM

Pramení v Českém lese 1,5 km od Závisti (západně od Poběžovic a jižně od obce Rybník) v nadmořské výšce 689 m n.m. Délka toku je 111 km a na své cestě protéká Bělou nad Radbuzou, Horšovským Týnem, Staňkovem, Stodem, Dobřany do Litic. Zde je na jejím toku postavena přehrada České údolí. V plzeňské části Doudlevcích se do Radbuzy vlévá Úhlava.

Radeč Přírodní park

RO

Hřeben Radečsko - Křivoklátské vrchoviny, asi 4 km dlouhý zalesněný skalní masív s max. výškou 718 m, klidová oblast. Na vrcholu Brno (718 m - nejv. bod okresu RO) umístěna telekomunikační věž a geodet. bod. Hrad (též Mitervald - 680 m) ve vých. části hřebene. Býv. hrad (14.-15. Stol.) založený Oldřichem z Litic r. 1343. Patrné pouze zb. příkopu na JV straně. Ze skalnatého vrcholu 40 m vysokého srázu pěkný výhled. Vrch Hradiště u Březiny (619) - rozsáhlé slovanské hradiště se zbytky dvojitých až 5 m vysokých valů. Na vrcholu vyhlídkový dřevěný gloriet a pamětní kniha. Součástí vrchoviny též vrch Rumpál (638 m)

Radnice

 RO

Městečko zmiňováno již r. 1336, náleželo Janu Lucemburskému, později Rožmberkům, Černínům a Šternberkům. Na návrší Kalvárie původně poustevna, později barokní kaple K.I. Dienzenhofera s přístupovou křížovou cestou. Židovský hřbitov a synagoga. Prosperující město (382 m) s hornickou tradicí v centru uhelné pánve. Též sklářská tradice, dnes výroba rukavic, dřevařské závody a konzervárna ovoce. Městem protéká Radnický potok odvodňující SZ svahy Radče. Po průtoku bizardním zalesněným údolím se vlévá do Berounky. V nedaleké obci Kamenec (362 m) těžba a zpracování břidlice (1778-1909) na kyselinu sírovou, louhový kámen, zelenou, a modrou skalici a barvy. Okolní zajímavé holé spilitové a břidlicové stráně se stepní vegetací byly s nadsázkou nazvány "Česká Albánie".

Radyně

PJ

Nejvýraznější z dominant okolí Plzně, na stejnojmenném kopci (567 m n.m.) zřícenina hradu typického tvaru, nezaměnitelná a z dáli viditelná . Gotický hrad (původně nazýván Karlskrone) byl vystavěn Karlem IV. Kolem r. 1356 na buližníkovém  vrchu stejného jména. Spolu s Přimdou a Kašperkem tvořila Radyně důležitou část ochrany západní hranice země. Od svého vzniku plnil správní a ochrannou funkci sídla Staré Plzně. Jedinečnost Radyně spočívá v čisté architektuře lucemburské gotiky, kterou nenarušily žádné pozdější stavební úpravy. Hrad byl opuštěn v r. 1558. Součástí prohlídky hradu je výstup na 27 m vysokou věž s jedinečným kruhovým rozhledem. Vstupné: dospělí 15,-/ děti, vojsko, důchodci 5,-/ děti do 6 let zdarma. Otevřeno duben – říjen út – ne 10-18 hodin. Doporučujeme k nahlédnutí stránku Mikroregionu Radyně www.radyne.cz.    K hradu se váže několik pověstí a legend. Podle jedné z nich zde žil zlý a mstivý Radouš, který měl oslí uši. Pomocí temných sil vybudoval v lese na kopci hrad. Každá žena, kterou si sem nechal přivést, mu porodila dítě s oslíma ušima a Radouš ji dal vždy zabít i s dítětem. Protože byl Radouš ve spojení s ďábelskou mocí, věřil, že se mu nic nemůže stát. Bál se ale bouřky, Jednou se při velké bouři schoval do sklepení, hradní věž zasáhl blesk, věž se zhroutila a pohřbila Radouše ve svých sutinách. O d té doby na Radyni straší Radoušův duch. V podhradí je restaurace U Radouše.

Roklan (Grosser u. Kleiner Rachel)

SRN

Máme na mysli Velký Roklan (východně od Malého Roklanu). Roklan je svojí výškou 1453 m n.m. druhou nejvyšší horou celé Šumavy, hned za Velkým Javorem, který je o pouhé 3 metry vyšší (1456 m n.m. - tahle výška se obzvlášť dobře pamatuje). Roklan leží jz. od Modravy, na druhé straně hranice. Je dobře viditelný z Poledníku, Oblíku a jiných významných pohraničních vrchů a hřebenů Šumavy. Ale s odstupem vůbec nejlépe vyniknou jeho lepé křivky, majestát a důstojnost z Filipovy Huti nad Modravou. Roklan patří do rodiny šumavských dvojkopců - všechny jsou ale na německé straně: Kleiner und Grosser Osser (Ostrý), K. u. G. Arber (Javor), K.u.G. Falkenstein, K.u.G. Rachel. Na jeho vrcholu je osazen velký dřevěný kříž, výborný rozhled je především do českého vnitrozemí. Vedle dřevěné boudy spolku Bergwacht (německá obdoba Horské služby) se příležitostně pořádají i náboženské obřady. Mezi vrcholem Grosser Rachel a Rachelsee (Roklanským jezerem) na úpatí hory stojí na skalním ostrohu starobylá Rachel Kapelle s výhledem na jezero, jedno z osmi šumavských ledovcových. V řeči starošumavské a staroněmecké se název hory Rachel vyslovoval „Rakl“. O této úchvatné hoře poutavě vypravuje Karel Klostermann v knize Črty ze Šumavy.

Roupov

PJ

Zřícenina hradu z 2. pol. 14. stol., obydlen do 1. pol. 18. stol., poté opuštěn. K vidění pozůstatky sklepních kleneb, průjezd a část hospodářského stavení, přízemní zbytky kamenné okrouhlice u brány. Po zpustnutí byl stavební kámen použit na opravy požárem poškozených domů v Merklíně. V obci je koupaliště.  

Rybník

DO

Obec Rybník (Waier) v Českém lese byla založena na přelomu 16. stol. v údolí horního toku Radbuzy, kolem bývalého rybníka. V okolí pracovalo několik skláren, nejznámější Goldbrunnhütte do r. 1810. V r. 1930 zde stávalo 65 usedlostí se 434 obyvateli. Od r. 1939 tudy procházelo poštovní spojení mezi českou Hostouní a falckým Schönsee. Po roce 1948 byl přístup do pohraniční obce Rybník zcela uzavřen a veškeré pracovní příležitosti se omezily na práci v zemědělství. Současná zástavba je spíše nahodilá, bez urbanistické koncepce. V obci je policejní stanice a restaurace Na Zátiší.    Obcí prochází červená magistrála a modrá značka k hraničnímu přechodu Švarcava.

Rýzmberk

DO

Zřícenina hradu (680 m) v Korábské vrchovině SV od Kdyně, nedaleko od Korábu a Nového Herštejna. Hrad založen r. 1280 jako Riesenberg (Obří hrad). Při husitsko-křižácké bitvě u Domažlic probíhá boj i zde. V r . 1618 lstí dobyt císařským vojskem a zpustošen. Po dalším dobytí Švédy r. 1641 dále neobýván. R. 1847 byla hradní věž stavebně upravena na rozhlednu, čemuž slouží dodnes – po vykácení náletových dřevin téměř kruhový rozhled. Na nádvoří je vybudován přírodní amfiteátr, který je každoročně využíván pro divadelní a hudební představení. V areálu hradu je sezónní restaurace, kde je možno obdržet i velmi vkusné pamětní razítko. Zvláštností je zimoviště netopýrů v hradním sklepení vytesaném ve skále. V areálu příležitostně probíhá archeologický výzkum. Vstupné: děti 6 Kč, dospělí 12 Kč. Hrad je v péči Klubu českých turistů. Trojúhelník Rýzmberk, Nový Herštejn a nejvyšší Koráb je velice vděčnou turistickou výletní lokalitou. Východištěm může být Kdyně, dobré vlakové spojení z Plzně přes Domažlice. Trasu lze absolvovat pěšky i na horském kole. 

S

Sedlo u Albrechtic

KT

Vrch Sedlo (901,7 m) se rozkládá vzdušnou čarou 6 km jv. od Sušice a 5 km sz. od Kašperských Hor, v rajónu přírodního parku Kašperskohorské vrchoviny. Vrch protáhlého tvaru od sz. k jv. se díky své výhodné poloze těšil pozornosti Keltů již v pravěku, kdy si jeho vrchol vybrali k postavení bezpečného hradiště.  Od té doby byl postupně obýván ještě několikrát, naposledy ve středověku. A není divu – byl nejvyšším v širém okolí, a protože z něho býval dobrý rozhled do všech stran, sloužil i jako strážní místo. Vyšší kopce byly už jen jižněji na (dnešní) Šumavě. Obyvatelé hradiště na oblém vrchu s náhorní planinou, kterými byli v 9. – 10. století i Slované, měli totiž pěkně pod kontrolou širé okolí včetně přístupových loveckých a obchodních stezek do hraničních hvozdů i povodí horního toku zlatonosné Otavy s pozdějšími rýžovními osadami. K opevnění hradiště až 7 metrů vysokého a 920 metrů dlouhého na vrchu tomto využili jeho budovatelé jednak přírodního reliéfu skalnatého vrcholu, jednak valů z uměle navršených kamenů a balvanů, jednak i dřevěných palisád. Na některých místech byly objevené spečené kamenné valy, snad ohněm uměle založeným, snad požárem zhoubným, kdo dnes poví? Vrch je dnes porostlý lesem a jediným vyhlídkovým místem je vrcholové skalisko na jihozápadní straně hřebene. Ovšem ten výhled stojí za to! Jako na dlani se před námi rozprostírá hřeben Kozích hřbetů s Huťskou horou (1187,1 m), hrad Kašperk, za dobré viditelnosti Velký a Malý Roklan (1453 m), Poledník (1315,2 m), Ždánidla (1308,5 m), Velký Javor (1456 m), Pancíř (1214 m) i téměř celá oblast povodí horní Otavy.

Sedmihoří

TC

DO

SEDMIHOŘÍ - BUDOUCÍ NOVÉ CHKO - Na západním okraji Mariánskolázeňského zlomu, asi 40 km zjz od Plzně, leží na hranicích Tachovského a Domažlického okresu přírodní park Sedmihoří. Ojedinělá ringová struktura variského stáří, která je tvořena věncem devíti vrcholů, se výrazně zvedá nad okolní reliéf o 100 - 150 m. Žulový masiv (peň) vytváří kruhové těleso o průměru cca 4 km. Vnější lem dosahuje výšek okolo 550 - 600 m (nejvyšší bod - Racovský vrch 619 m), střední část je tvořena depresí, ze které vystupují izolované centrální vrcholy. Geologická stavba má rovněž koncentrickou podobu, vnější lem Sedmihoří je tvořen hrubozrnou biotitickou žulou, střed středně zrnitou dvojslídnou žulou a centrální vrcholy turmalinickou žulou. Sedmihoří je v současnosti označováno jako lokalita s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. (Jiří Suda, Katedra geografie Západočeské univerzity v Plzni)

Sigmondova naučná stezka

PM

(Prof. Dr. Ing. Josef Sigmond (1868 - 1956) Městský lesní rada a profesor pražské lesnické fakulty, vedoucí hospodář plzeňských městských lesů, výrazná a významná osobnost v evropském lesnictví). Stezka otevřena 14. 4. 1978. Počátek i konec naučné stezky u konečné stanice tramvaje č. 4 na severním předměstí Plzně. Stezka vede oblastí Boleveckých rybníků. Délka trasy 7 km s 15 zastávkami s informačními tabulemi. Stezka je zaměřena na botaniku, zoologii, historii, lesnictví a rybníkářství. Vzhledem ke středně těžkému terénu je cesta doporučena pro pěší, doba chůze cca 3 hodiny. Stezka je značena žlutým turistickým pásovým značením.

Skryje

RO

Obec nad pravým břehem Berounky. V okolí naleziště zkamenělin (sběratelské práce povolené pouze v sutích). Památník a muzeum Joachima Barrandeho, francouzského paleontologa, který v této oblasti působil a prováděl paleontologický průzkum. Nedaleko obce na Zbirožském potoku zajímavá přírodní rezervace Jezírka.

Smolov

DO

Ves v Českém lese se rozkládá ve výšce 475 m n.m.na levém břehu horního toku Radbuzy. Obec byla do r. 1989 poslední volně přístupnou, dále už se rozkládal nepřístupný hraniční prostor. Původ názvu obce Smolov (Schmolau) lze hledat ve zde rozšířeném řemesle - smolařství. Smola byla získávána ve zdejších lesích. Mezi další rozšířené činnosti bylo dehtářství (do r. 1839) a sklářství do 19. stol.). Obec leží 4 km od Bělé nad Radbuzou. Smolovem prochází modrá turistická značka.

Staroplzenecká naučná stezka

PJ

Naučná stezka je přibližně 9 km dlouhá a díky překonávání členitého reliéfu je turisticky náročnější. Provede nás devíti nejzajímavějšími lokalitami ve Starém Plzenci a okolí, můžeme si prohlédnout historické památky z 10. - 14. století, navštívit skalní útvary s krásným výhledem, přírodní rezervaci, chráněná geologická naleziště, unikátní technickou památku a další zajímavosti. Vyjdeme z náměstí ve Starém Plzenci a navštívíme postupně následující zastávky:
1. Starý Plzenec - památky města
2. Rotunda sv.. Petra - kamenná stavba z roku 976
3. Slovanské hradiště - Stará Plzeň
4. Černá stráň - chráněné naleziště zkamenělin
5. Sedlecké železárny - technická památka, kolébka Škodových závodů
6. Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace
7. Jezevčí skála - typická krajina Radyňské vrchoviny, lesní hospodářství
8. Radyně - zřícenina královského gotického hradu ze 14. století
9. Andrejšky - buližníkové skály, 180 m dl. hřeben, cvičné horolezecké terény, chráněný přírodní výtvor

Starý Plzenec

PJ

Leží asi 9 km jihovýchodně od Plzně v údolí řeky Úslavy. Mezi pozoruhodnosti města patří farní kostel Narození P. Marie a na náměstí kostel sv. Jana Křtitele, oba původně románské, později přestavěné v gotickém slohu. Celkový ráz náměstí dotvářejí radnice, barokní kašna a mariánský sloup. Na pravém břehu Úslavy je zdáli viditelná předrománská rotunda sv. Petra, nejstarší dochovaná kamenná stavba západních Čech. Měří v průměru 6,5 m a do její lodi se vešlo asi 100 lidí. Rotunda je nejstarší celistvě dochovanou architektonickou památkou na českém území. Součástí města je nedaleký Sedlec, kde najdeme dodnes zachovalou valdštejnskou železárnu, dnes významnou technickou památku, která byla kolébkou Škodových závodů v Plzni. Nad městem se zdvíhá zřícenina královského hradu Radyně, jejíž silueta je typickou dominantou celého Plzeňska. V okolí Starého Plzence, obklopeného bohatými lesy, najdeme mnoho přírodních zajímavostí: chráněné naleziště zkamenělin Černá stráň, státní přírodní rezervaci Starý rybník, skalní útvar Andrejšky, buližníkový suk Ostrá Hůrka a mnohé jiné. Provede nás jimi Staroplzenecká naučná stezka dlouhá 9 km.

Strážiště

PS

Obec nad levým břehem Střely (viz níže) ve výšce 435 m n.m.. Dříve osada strážců obchodní stezky. Vykopány četná spáleniště od strážců ohňů. Při stoupání k obci od řeky zajímavá lidová chalupa roubeného typu.

Střela

KV PS

Řeka Střela vzniká v Tepelské plošině soutokem několika bezejmenných potoků u obce Kosmová, jižně od Toužimi. Střela protéká Toužimí, Žluticemi, Rabštejnem, Plasy, aby se po 97 km v Liblíně zleva vlila do Berounky, tvoříc tak její jeden z nejvydatnějších přítoků. Horní tok protéká Tepelskou vrchovinou, západně od Žlutic vodní nádrží Žlutice, střední a dolní tok se v četných zákrutech vine Jesenickou a Žihelskou pahorkatinou. Řečiště Střely a oba břehy jsou němými svědky mnoha historických událostí, neboť města, obce a osady - dnes již zaniklé - sehrály v minulosti významnou roli: středověká Toužim, Žlutice, stolová hora Vladař, nejmenší město ve střední Evropě Rabštejn a pro skalní pochybovače přidávám ještě Metternichovy Plasy. Vody Střely roztáčely kola mnoha hamrů a mlýnů, dnes již bohužel zaniklých. K nejvodnatějším přítokům Střely patří Malá Střela, potoky Manětínský, Mladotický a Kralovický. Dnešnímu názvu předchází historické názvy Sagita, Lososnice i výrazy vystihující její tok - Schnella a Šipka. Protože povodí Střely je poměrně rozlehlé, nevyhnuly se obce ležící na březích dolního toku občasným povodním - největším v r. 1872 - výšku vzdutí potvrzují i záznamy u historického kamenného mostu u plaského konventu. Střela je vodácky vyhledávaným tokem.

Stříbro

TC

Viz též Plzeňská čára.

Stupno

RO

Obec (427 m) na okraji povrchové i hlubinné břaské uhelné pánve. Empírová hrobka Karla ze Šterneberka, spoluzakladatele Nár. muzea v Praze. Novorománský kostel sv. Vavřince z r. 1890. Nedaleko významná přír. lokalita Bašta.

Šipín

TC

Viz naučná stezka Šipín. Náhorní plošina na ostrohu jv. od soutoku Hadovky a Úterského potoka. V raném středověku i zde stávalo hradiště o rozloze cca 1,44 ha a délce valů 450 m. Dnes zde stojí nově opravený kostel sv. Barbory se hřbitovem, objekt fary, školy a hospody. Na sz. okraji náhorní plošiny stojí vyhlídkový altán s výhledem do údolí se soutokem Hadovky a Úterského potoka i na okolní svahy. Při sestupu severním směrem po modré značce míjíme betonové bunky, které jsou součástí obranného systému zv. „Plzeňská čára“. Nad silnicí nelze přehlédnout dřevěnou lesní kapli z r. 1892 se dvěma zastřešenými studánkami s (podle pověsti) léčivou vodou.

Šťáhlavy

PJ

Obec leží 14 km jihovýchodně od Plzně v údolí řeky Úslavy. První písemná zpráva o obci je z roku 1239. Dominantou návsi je zámek, postavený kolem roku 1600 v renesančním stylu, později přistavěn ve slohu barokním. Poblíž něho stojí barokní kostel sv. Vojtěcha. V podzámčí nedalekého zámku Kozel se nachází sportovně rekreační centrum Areál Pohoda s minigolfem, miniaturgolfem, kuželníkem a dětským hřištěm. Šťáhlavy společně s připojenou obcí Šťáhlavice jsou oblíbeným výletním místem nejen pro Plzeňáky.

Štěnovice

PJ

Obec se rozkládá osm kilometrů jižně od Plzně na soutoku Úhlavy a Losinského potoka. Zbytky opevnění v severní části obce jsou datovány z přelomu 12. a 13. století. V roce 1723 byl vystavěn na levém břehu řeky v místě zaniklé obce Štěnovičky barokní zámek podle projektu plzeňského stavitele Jakuba Augustona mladšího. Při okolních úpravách byly v řadě bokem k zámku osazeny sochy sv. Lva, Josefa a Floriána. Dnes je zrekonstruovaný zámek v soukromých rukou a slouží k bydlení.    Jednou z dominant obce je kostel sv. Prokopa s farou, který společně s budovou bývalé školy (dnešního obecního úřadu) tvoří přirozený střed obce. Kolem roku 1800 byl vybudován krytý dřevěný most přes řeku Úhlavu, který je dnes významnou stavebně technickou památkou. Na východním okraji obce se dochoval židovský hřbitov, synagoga se bohužel dnešních dnů nedočkala - byla zbořena v 60. letech.   Nedaleká obec Štěnovický Borek se skládá ze dvou částí - Nebílovského a Štěnovického Borku, leží na jižním svahu 11 km jižně od Plzně v mírně zvlněné zemědělsky využívané krajině s výrazným podílem lesů a vodních ploch. V blízkosti Nebílovského Borku se nachází státní kulturní památka II. kategorie - kaple sv. Vojtěcha Na planinách. Barokní kostel stojící o samotě v pěkné lesnaté krajině je odedávna vyhledávaným poutním místem.

Švarcava

DO

Zaniklá ves na staré zemské česko-bavorské hranici v Českém lese náležela domažlickému hradu, později rodu Lamingenů. U mostku přes Černý potok (Bayerische Schwarzach), který byl hraničním přechodem, stávala celnice, mýtnice, později i hospoda. Obec byla zcela zničena požárem v r. 1899. V r. 1930 zde žilo v 19 usedlostech 18 Čechů a 78 Němců. Nedávno zde byl opět obnoven turistický hraniční přechod. K přechodu vede modrá turistická cesta z Rybníku (viz výše)

Švihov

KT

Vodní hrad Švihovwww.cestujme.cz/svihov