––-–

Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

Naučná stezka Ludvíka Očenáška

Plzeň – sever / Plasy ÷ Dolní Bělá / mapa KČT č. 31 – Plzeňsko a 30 – Povodí Střely

 

Úvodní tabule č. 1a v Plasích na TIM pod poštou na břehu rybníka

     Na pojmenování naučné stezky po významné osobnosti spjaté svým životem, životním osudem nebo s předmětem své činnosti, která jej proslavila, není nic neobvyklého. V našem Plzeňském kraji máme takových stezek již několik: NS Sigmondova, NS F.X.France, NS Po stopách Fr. Malocha, NS Klostermannova stezka, NS Po stopách Jiráskovy Lucerny, Kolowratova NS. Mnohdy je zřízení naučné stezky a pojmenování po takové osobnosti jedním z účinných způsobů, jak veřejnosti připomenout, že tento člověk existoval, zde působil, dosáhl určitých zkušeností a poskytl je pro blaho a užitek široké veřejnosti. Obvykle se jedná o osobnost velmi skromnou, nalézající smysl života v jiných statcích, nežli v těch materiálních, o pomíjivé světské slávě ani nemluvě. Mnohdy jde i osobnost za svého života nedoceněnou.

     Kdo byl Ludvík Očenášek (*1872 - † 1949) a proč právě po něm nese naučná stezka své jméno? Původem z Kříší u Radnic, do školy chodil do Dolní Bělé. Zcela zaujat elektrotechnickým oborem založil mechanickou dílnu, ve které se svými zaměstnanci experimentuje, zdokonaluje, vyvíjí a vynalézá. Pro představu úžasné šíře jeho talentu,  technických znalostí a zájmů jmenujme alespoň některé novinky, které jej proslavily.

  • První český monocykl (jednokolo)
  • Letecký hvězdicový motor
  • Letadlo vlastní konstrukce pro dvě osoby
  • Vzdušné torpédo
  • Hydrodynamický člun
  • Bezhlučný kulomet
  • Ozvučení strahovského stadionu
  • Raketa na reaktivní pohon

     Není jednoduché vyjmenovat stručně všechny obory, které stály v pozadí jeho vynálezů, objevů, technických řešení, i ty, které - jaksi mimochodem – ke své práci a objevům využíval. Na každém zastavení naučné stezky je popsán a vysvětlen některý z jeho mnoha objevů a vynálezů.

     Severní Plzeňsko mezi Plasy, Malenicí, Dolní Bělou, Dražní  a Lozou je jeho krajinou dětství i konce životní pouti. 10. srpna 1949 zemřel při druhé mrtvici na letním bytě v Dražni ve věku 77 let. Naučná stezka je proto situována právě do této oblasti. Je poctou a holdem tomuto renesančnímu člověku, vynálezci, průkopníku raketové techniky, vzdělanci a vlastenci.

     NS Ludvíka Očenáška byla slavnostně otevřena 9. srpna 2009, při příležitosti výročí jeho úmrtí. Na 13 km dlouhé trase NS je 13 zastavení. Kromě připomenutí osobnosti L. O. a jeho vynálezů je návštěvníkovi podán výklad o zdejší historii s množstvím dobových fotografií, situačních plánků uspořádání hospodářsky využívané krajiny a katastrů. Pozadu pochopitelně nezůstává ani přehled o rostlinstvu a živočišstvu, kterým je tato oblast domovem. O zřízení NS se velmi přičinilo i zdejší občanské sdružení Přeskopec, zastoupené předsedkyní sdružení paní Mgr. Janou Čihákovou a panem Jaroslavem Bicanem. které si vytklo za cíl tuto osobnost veřejnosti připomenout. Realizaci NS dále podpořil Plzeňský kraj, město Plasy, Lesy České republiky, s. p. a IC ENVIC – projekt Evropské unie.

     Ovšem úplnou novinkou a vydařeným experimentem mezi naučnými stezkami je péče o informační tabule – ty jsou totiž zřízené zdejšími patrioty a rodinami, které zde žijí trvale nebo sezónně. Co informační tabule, to jedna pečující rodina.  Informační tabule je tak i důstojnou vizitkou rodiny. Příkrý protiklad dřívějšího stavu, že všechno sice patří všem, ale nikdo se vlastně o nic nestará.

 

 

    

     Naučná stezka má však široko daleko ještě jedno prvenství – kromě písemných popisků vychází vstříc i nevidomým, neboť na každé tabuli je stručný popis vyveden i Braillovým písmem! Tímto se NS Ludvíka Očenáška stala průkopníkem v novém pojetí ve sdělování informací na naučných stezkách, udala směr vývoje informačních tabulí a rozšířila možnosti poznání i pro osoby zrakově hendikepované. 

   Tabulky s Braillovým písmem vyrobila pražská tiskárna slepeckého písma. Proti vylomení z rámečku a odcizení je každá tabulka zapuštěná do nosného rámu. I tento drobný detail je důkazem, že autoři měli svůj záměr pečlivě promyšlený.

    (Navzdory tomuto záměru jistě každý z nás zná mnoho případů, že i sebelépe zajištěný exponát je bohužel zranitelný a tváří v tvář vandalovi i bezbranný.)

 

 

 

 

 

    

 

 

Pro stojany informačních tabulí byly použity sloupky výhradně přírodního původu – speciálně vytříděné rozdvojené kmeny. V místě informačních míst je vždy i jednoduchá lavička pro odpočinek.

 

 

 

 

 

Dalším překvapením na trase NS je Muzeum těžby borové smoly ve zrenovované hájovně LipovkaLomanech. Expozice je zaměřena na historii těžby borové smoly na Plzeňsku a na pomůcky používané při její těžbě. Expozice je doplněna četnými dobovými fotografiemi. Borová smola byla v minulosti žádaným zbožím, používala se na utěsňování sudů, v chemickém průmyslu a sloužila jako přísada do střelného prachu.

Za prohlídku stojí též pěkné myslivecké trofeje, vycpaná zvířata a lesnické potřeby.

 

O otevření muzea je dobré se předem ujistit na tel. č.: 731 587 426

 

Na trase NS si můžete užívat krásné výhledy do krajiny.

 

 

     Průchodnost pro pěší turisty: Promyšleně zvolená  trasa NS umožňuje návštěvu pěším i cyklo turistům celého výkonnostního a věkového spektra. Na trase se nevyskytují místa s rizikem úrazu.

     Trasa NS vede po dobře schůdných cestách a pěšinách, po zeleně značené turistické trase č. 3604, kterou vyznačili a ve tříletém cyklu pravidelně ve svém volném čase obnovují dobrovolní značkaři Značkařského obvodu Plzeňsko.

     A protože je každá turistická trasa Klubu českých turistů značená obousměrně, je samozřejmě možné v opačném směru projít i tuto NS, tedy z Dolní Bělé do Plas. 

 

 

Schůdnost pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáře).  NS není jako celek způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu (vozíčkáře) z důvodu členitosti terénu a nezpevněných pěšin. Pro vozíčkáře s asistencí i bez ní však můžeme doporučit velmi bezpečné zpevněné cesty v plaské části naučné stezky – viz NS Plasy.

 

Na trase můžete též obdivovat památné stromy. Ty jsou v Lomanech dva - jeden již uschlý druhý však v plné síle.

 

 

 

 

 

Jak se tam dostat: Do Plas vlakem nebo busem, do Dolní Bělé busem, viz Informace o dopravním spojení.

 

Z plochého návrší s býv. hradem Bělá je úžasný rozhled na Dolní Bělou a blízké okolí. V popředí Pioreckého budovy válcových mlýnů a pily.

 

    Strojní zařízení mlýnů a pil bylo poháněno vodou z rybníka napájeného

    Bělským  potokem.

 

Přehledná mapka trasy. Trasu je možno absolvovat i v obráceném sledu

 

Doporučené mapy: KČT č. 30 - Povodí Střely a 31 – Plzeňsko

Občerstvení na trase: pouze v koncových bodech Plasy a Dolní Bělá

-

Tajný tip na závěr: Zajímá vás, co má Dolní Bělá společného s osobností českého génia Járy Cimrmanna?

Odpověď na tuto otázku naleznete na mosazné tabulce umístěné na fasádě bělské restaurace U Rajchů. 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, spolupráce Eva Sebránková, aktualizace 9. července 2010

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

 

 

¨