Naučné stezky

jako turistické cíle plzeŇského kraje a blízkého okolí

 

Naučná lesnická stezka Zábělá

Plzeňsko / Přírodní park Horní Berounka, mapa KČT č. 31 – Plzeňsko (trasa NS bude v mapě zakreslena v nejbližším vydání)

 

Lesovna v Zábělé z r.1923 ve společnosti exotických dřevin.

 

Trasa Naučné lesnické stezky Zábělá má počátek na SV okraji Plzně, u TIM Plzeň – Bukovec, MHD (autobusová linka 28), kde je i hlavní informační tabule a zároveň doporučené východiště. Konec NLS je v lesní partii zvané „U rokle“, u zastřešeného odpočívadla. Z tohoto místa lze dále pokračovat zelenou TZT 3603 po pravobřežním úbočí přírodního parku Horní Berounka k Dolanskému mostu, kde navazuje na modrou TZT 1406. Na NS je možné též nastoupit neznačenou spojkou od stanice MHD Zábělá (linky 52) po cestě k zastavení č. 4 - Lesovna Zábělá. Spojka je na obou koncích opatřená směrovkami.

Trasa NLS Zábělá je délky 5 km (skut. 4,7 km), značená oboustranně pásovým značením. Postupně využívá pásového značení tří pěších turistických značených tras – červené 0202, zelené 3603 a žluté 6680. NLS nemá vlastní nezávislé orientační prvky, průběh NS je ale srozumitelně uveden v textové části směrovek, které jsou s NLS v souběhu.  NLS vystupuje na Holý vrch, který je se svojí výškou 373 m n.m. nejvyšším bodem NLS. V tomto místě je významová odbočka k pěkné vyhlídce do údolí Berounky. Za lesovnou podchází viadukt železniční trati Plzeň – Praha, prochází polesím Dolní Zábělá s přírodní rezervací Zábělá a ve vyhlídkovém místě Kozí bouda se dotýká skalní hrany meandrujícího údolí Berounky. Dále NLS prochází přírodní rezervací kolem bývalé vyhlášené lesní restaurace k lokalitě zvané U rokle.

   

     Oblast Zábělá se rozkládá na pravém břehu Berounky mezi obcemi Bukovec a Chrást. Jádrem oblasti je Státní přírodní rezervace Zábělá o rozloze 6,6 ha, vyhlášená v r. 1969 k ochraně společenstev suťových lesů s bohatou vegetací hájové květeny a především listnatých dřevin na strmých svazích údolí Berounky. Naučná lesnická stezka tak vede krajinou mimořádně bohatou z hlediska geomorfologického, historického, společenského, přírodovědného a zejména lesnického hospodaření. Kromě těchto prokazatelných kvalit je díky blízkosti krajské metropole, snadné dostupnosti MHD, členitého až romantického charakteru s několika vyhlídkovými lokalitami přímo ideální pro poznání i relaxaci. Na trase NS je instalován vkusný a vandaluvzdorný mobiliář – stylové přístřešky pro ukrytí před nepohodou, lavičky, odpadkové koše. Cesty jsou udržované, porost prořezáván. U železničního viaduktu je skutečnou technickou ozdobou a lahůdkou velkoryse realizovaný krytý dřevěný most.

     V r. 1889 zde byla zřízena lesní výletní restaurace a tím se stala Zábělá proslulým, oblíbeným a hojně navštěvovaným cílem hromadných rodinných i spolkových výletů. Restaurace umožňovala pořádání studentských majálesů, zábavných programů, společenských her a ohněstrojů. Dne 2. června 1889 zahájila provoz nedaleká zastávka s peronem. V sezóně byly právě sem z Plzně vypravovány zvláštní vlaky. Po r. 1945 byl restaurační provoz zrušen a objekt restaurace později zbourán, ale zastávka fungovala až do r. 1972. Restauraci, zastávku a strážní domek č. 87 dnes již připomínají jen zarůstající rozvaliny. Pro dostupnost lesní restaurace z levého břehu od Bílé Hory zde fungoval přívoz.

     Lesnická naučná stezka, jak již název napovídá, se věnuje zejména řízení lesního hospodářství, seznamuje se zajímavými dřevinami, s procesem lesního semenářství, získáváním sadebního materiálu, zakládáním, výchovou, řízením a těžbou lesních porostů.

     Dalším tématem NLS je i působení člověka na krajinu od dávného pravěku, neboť již tehdy (i později) na Holém vrchu stávalo opevněné hradiště, o čemž svědčí slovanské nálezy, uložené v Západočeském muzeu v Plzni. Historii železničního spojení mezi Plzní a Prahou se věnuje informační tabule u zastavení č. 6 – U podjezdu. Geologie a geomorfologie této oblasti je nejlépe patrná u zastavení č. 2 – vyhlídka  Holý vrch a č. 7 – vyhlídka Kozí bouda. Obě vyhlídková místa nabízejí velmi zajímavé výhledy do hlubokého údolí Berounky, od bukoveckého jezu s mlýnem až po níže položený sevřený říční meandr. Na druhé straně řeky lze rozeznat i levobřežní cestu spojující Bílou Horu a Druztovou, po které vede další z plzeňských naučných stezek - Naučná stezka Františka Malocha.

Na trase NS je 10 informačních tabulí s následujícím tématickým zaměřením:

1.        - Hradiště Bukovec (Holý vrch) z doby železné a lidu mohylové kultury

2.       - Vyhlídka Holý vrch - vývoj profilu krajiny, vliv působení říčního toku

3.       – Lesovna Zábělá - její historie, dendrologické informace

4.       – Lesní školka – lesní hospodaření a školkařství

5.       – Olšová jáma – lesní hospodaření

6.       – U podjezdu – historie trati Plzeň – Praha

7.       – Vyhlídka Kozí Bouda (PR) s výhledem do meandrujícího údolí Berounky

8.       – U restaurace – bývalé oblíbené výletní místo

9.       – Dolní Zábělá – flóra a fauna

10.    - U rokle – geomorfologie, vliv člověka na krajinu

 

     Nejobsáhlejším a dosud zřejmě nepřekonaným studijním a informačním materiálem o NLS je účelová publikace „Naučná lesnická stezka Zábělá“, kterou vydalo Urbanistické středisko města Plzně (1979). Zpracoval ji kolektiv autorů PhDr. Antonín Beneš, Ing. Josef Čihák, Doc. RNDr. Jiří Pech CSc, RNDr. Jaromír Sofron.

 

Průchodnost NLS pro pěší turisty:

Vhodná pro pěší turisty celého věkového spektra, v každé roční době. Na trase se nevyskytují místa s rizikem úrazu, kromě vyhlídkových míst na Holém vrchu a u Kozí boudy, kde je třeba dbát nezbytné opatrnosti.

Využitelnost pro vozíčkáře: NS není jako celek způsobilá a vhodná pro osoby se omezenou schopností pohybu z důvodu členitosti terénu. Přesto je pro vozíčkáře s doprovodem velmi vhodný úsek zpevněné lesní cesty od zastávky MHD Zábělá (autobusová linka 52, kde je možno též zaparkovat) kolem lesovny, pod železničním viaduktem k zastavení č. 10 – U rokle.

Jarní les ozdobí koberce hájových květů nepřeberných vůní a barev...

Ten, kdo tuto stezku jednou navštívil, jistojistě jejímu kouzlu propadne a rád se sem vrací ve všech ročních dobách, neboť pokaždé jako by procházel jinou krajinou. Je úchvatné pozorovat její proměny. V časných jarních měsících lze skrzevá pučící lístky pozorovat řeku s vodním ptactvem.

Tajný tip: Při cestě od Kozí boudy k býv. restauraci odbočte z NLS a sejděte až ke břehu Berounky. Bezvětří a úplné ticho je doplňováno šuměním řeky za občasného přerušení křiku zde žijícího vodního ptactva. Za každého počasí, v každé roční době.

... zatímco díky mírnému mikroklimatu lze nacházet houby všech tvarů a druhů až do pozdního podzimu.

Současným zřizovatelem a správcem NS je Správa veřejného statku města Plzně – Městské lesy. NLS Zábělá je naučnou stezkou na Plzeňsku jednou z nejstarších (založena r. 1979).

Jak se tam dostat: Městskou hromadnou dopravou – bus linka 28 nebo pěšky dle vlastní fantazie ve spolupráci s turistickou mapou KČT č. 31 - Plzeňsko.

Občerstvení na trase: Hospoda U SoptíkaBukovci.

Obnovu pásového značení trasy naučné lesnické stezky a souvisejících turistických tras  provádí v pravidelném tříletém cyklu Klub českých turistů – Značkařský obvod Plzeňsko.

· · ·

Na tomto místě si dovolím malý exkurs do objasnění pojmu

„Obnova značení v pravidelném tříletém cyklu“:

Všechny pěší turistické značené trasy (TZT) značené Klubem českých turistů jsou obnovované v pravidelném tříletém cyklu. Při obnově TZT se v první řadě přetírají, tj. obnovují stávající pásové značky - vedoucí barva (pestrý pruh), upozorňovací barvo (oba bílé pruhy) a khaki zastírací (retušovací). Protože je velikost značek předepsána rozměrem 10x10 cm, je samozřejmostí, že se tvarové odchylky opravují retušovací khaki nebo hnědou barvou. Protože TZT jsou průchodné v obou směrech, je i pásové značení prováděno pro každý směr pochodu zvlášť. Zároveň se doplňují chybějící značky způsobené polomy nebo těžbou tak, aby z pozice turisty bylo značení jednoznačné, přehledné a srozumitelné. Kromě toho se prořezávají náletové dřeviny a prostříhávají větve zasahující do cesty, aby turistu nezranily a nezakrývaly turistické značky. Na křižovatkách se dále kontroluje, zdali je za křižovatkou v obou směrech tzv. značka naváděcí následovaná značkou potvrzovací.

Samo značení v terénu postavené a priori na dobrovolnosti značkařů, se řídí velmi pečlivě propracovanou a léty prověřenou metodikou (o metodice tručně).

Kamenný železniční most z poloviny 19. století dostal před několika lety krásný dárek – o téměř 150 let mladšího bráchu - velkoryse realizovaný krytý dřevěný most, skutečnou technickou ozdobu a lahůdku.

Aktualizovaný přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš, 27. ledna 2008.

Autor předem děkuje za jakékoli poznatky nebo připomínky k uvedené naučné stezce zaslané na adresu trasy@centrum.cz

¨