Naučné stezky

jako turistické cíle plzeňska a blízkého okolí

 

 

Naučná stezka Františka Xavera France


Lokace: Plzeň – jih / Šťáhlavy - Hádecké polesí /mapa KČT č.34 – Brdy a Rokycansko a KČT č.35 Brdy Třemšínsko

Odkaz na mapu na internetu: https://mapy.cz/s/3qBdO

Základní informace: Původní okružní trasa je přeznačena na průběhovou naučnou stezku s trasováním ze zříceniny hradu Lopata, resp. z TIM Lopata, zříc. – Pod Lopatou - Hádecký potok - Neslívský rybník, rozcestí - Hádek (hájovna), rozcestí – Zvoníčkovna (NPR) – U Kostelíka – KornaticeKornatice, žst.

 

Na trase NS je 13 informačních tabulí zpracovaných Klubem Augusta Sedláčka.

Délka a čas trasy: 10 km, které lze zvládnout klidným tempem za 4-5 hodin včetně prohlídek jednotlivých lokalit


Značení NS: Vyznačení celé naučné stezky je provedeno standardním značením pro NS. Turistické značení naučné stezky a pravidelnou obnovu ve tříletém cyklu provádí Klub českých turistů -značkařský obvod Plzeň-jih.

 

Proč zavítat na NS: Spojení krásné přírody v přírodních parcích (Kornatický potok, Kamínky) a přírodních rezervacích (Lopata, Zvoníčkovna) s poznáváním života předků v pravěku (mohyly) a středověku (zaniklá tvrziště a vsi, hrad Lopata, rybníkářství, vladykové z Kornatic atd.)

Upozornění: Členitá trasa vede z velké části po nezpevněných cestách a pěšinách, a proto je velmi vhodná pro pěší turistiku, nikoliv pro cyklistiku.

Východiště NS je na zřícenině hradu Lopata, ale hlavním referenčním bodem je TIM Pod Lopatou (je zde i informační tabule č.1), pro který i popisujeme, jak se na NS dostat (viz dále). Krátký úsek z rozcestí Pod Lopatou na zříceninu hradu projde tam i zpět po stejné trase.

 

Jak se na NS dostat:

·              Vlakem: Vystoupit ve Šťáhlavech, na konci nástupiště přejít koleje, po modré turistické značce dále starou dubovou alejí až k Lopateckému rybníku pod Kozlem a stále po modré dojít na rozcestí Pod Lopatou (5 km dlouhá cesta). Návrat do Štáhlav vlakem z Kornatic přes Nezvěstice. Cesta vlakem je jednodušší na návrat.

·              Další z možností je vystoupit v Nezvěsticích a přestoupit na lokálku „Mirošovku“ (právě o ní je panel NS č. 13) ve směru na Příkosice či Mirošov do stanice Kornatice a odtud si projít stezku obráceně. Návrat z rozcestí Pod Lopatou buď do Štáhlav po modré anebo lze jít z rozcestí po žluté turistické značce 7 km na vlak do Nezvěstic, po této cestě je mj. krásná Mariina skála s vyhlídkou.

·              Autem: Zaparkovat na placeném parkovišti zámku Kozel a dále pokračovat pěšky po modře značené trase až na rozcestí Pod Lopatou. Návrat z Kornatic je možný s využitím vlaku do Štáhlav a odtud po modré na Kozel.

·              Anebo lze dojet autem do Kornatic, zaparkovat v obci poblíž obecního úřadu a túru podniknout obráceně. Zpět k autu se lze vrátit s pomocí vlaku ze Štáhlavic, kam nás z rozcestí Pod Lopatou dovede cyklostezka 2039. Ze Šťáhlavic, žst. dojet vlakem do Kornatic a dojít po naučné stezce k obecnímu úřadu.

·               

Tipy k NS: V horkých měsících se můžete osvěžit v Kornatickém rybníku, kam sice nevede NS, ale u rybníka je vlaková zastávka Kornatice, rybník, což je hned příští stanice z Kornatic směr Nezvěstice. Pozor - jde o zastávku na znamení.

Kornatice (vesnice roku Plzeňského kraje roku 2015) žijí čilým společenským životem, výlet můžete spojit s návštěvou nějaké zajímavé akce konané v této malebné obci.

 

Podrobné informace k NS

      Naučná stezka Františka Xavera France se nalézá východně od Šťáhlav, kde prochází romantickým Hádeckým polesím a na východě přírodním parkem Kamínky. NS byla otevřená v roce 1995, v roce 2013 rozšířena a původní uzavřený procházkový okruh s výchozím a konečným bodem pod hradem Lopatou byl změněn na trasu s cílem v Kornaticích. NS prochází krajinou s pestrou historickou minulostí a přírodní oázou bohatou na rostlinné a živočišné klenoty. Výškově členitá trasa vede místy po dochovaných středověkých úvozových cestách. Dotaci na obnovu NS poskytl Plzeňský kraj, plzeňská správa Lesů České republiky vybudovala nové lávky a odpočívadla. Návštěvu naučné stezky lze spojit s prohlídkou nedalekého zámku Kozel.

Na trase dlouhé 10 km je 13 zastávek vybavených informačními tabulemi obsahujícími texty a ilustrace se zaměřením na přírodu, archeologii a historii. Význačnými zastávkami jsou zřícenina a přírodní rezervace Lopata, mohylové pohřebiště na Hájku a v Javoru-Hádky, tvrziště Dolní Neslívy, Javor a Mydlná či přírodní památka Hádky anebo rybniční soustava na Kábovském potoce.

Kilometráž: Lopata, zřícenina- Lopata, zřícenina, rozc. 0,2/0,2 - Pod Lopatou, rozc. 0,3/0,5 – Hádecký potok 0,5/1 – Neslívský ryb. rozc. 1/2 – Hádek, háj. 1/3 – Zvnoníčkovna, NPR 3/6 – U Kostelíka 1/7 – Kornatice 2,5/9,5 – Kornatice, žst. 0,5/10.

 

fxfK významným místům NS:

 Rozcestí pod Lopatou – Východiště NS, informační tabule č.1 je věnovaná osobě, životu a dílu Františka Xavera France.  F. X. Franc (1838-1910) byl všestranným encyklopedistou a nadšeným amatérským historikem. Jako zahradní architekt na zámku Kozel byl majitelem hrabětem Arnoštem Karlem Valdštejnem pověřen, aby prozkoumal rozsáhlá historická pohřebiště v blízkém okolí.

 

Zřícenina hradu Lopata – informační tabule č.2 a č.3 se věnují pravěkému osídlení lokality, historii hradu a přírodní rezervaci. Nejstarší zjištěné osídlení lopatské skály je z období neolitu (mladší doba kamenná, tj. cca 5000 let př.n.l.) lidem lineární keramiky. F. X. Franc prováděl archeologický průzkum nejen na hradu samém, ale i v těsném podhradí. Při průzkumu byla nalezena řada zajímavých předmětů – kamenné klíny, části pracovních nástrojů, hospodářské i zdobené keramické nádoby. Samotný hrad byl postaven mnohem později – v pol. 14. století. Hrad na strmé a členité buližníkové skále byl kdysi přístupný po padacím mostu. Dodnes je patrná částečně zasypaná cisterna ve skále a základ kruhové věže. Na úpatí vrchu se zříceninou lze zaznamenat zřetelný násep bývalé lesní železnice, která dále pokračovala přes Kornatický potok.

 

 

Přístupová lávka přes ochranný příkop ke zřícenině Lopata

 

Mohylové pohřebiště na Hájku ze střední doby bronzové a železné se zachovalým úsekem středověké formanské cesty, k zastavení č.4 vede odbočka z naučné stezky.

Především o úvozových středověkých cestách se více dozvíme na panelu č.5, který se nachází právě poblíž takové úvozové cesty. Trasa NS zde byla kvůli nepřístupné cestě kolem úvozu v roce 2018přeznačena a již nevede úvozovou cestou, ale kolmo nad ni.

Pozůstatky středověké obce Horní a Dolní Neslívy (Nestajov) po obou stranách Hádeckého potoka - kousek od lávky přes tento potok vede odbočka z naučné stezky k informační tabuli č.6.

V souběhu NS s cyklostezkou se dostaneme k tabuli č.7, která opět připomene mohylová pohřebiště, tentokrát v Javoře-Hádcích a pohybujeme se zde na okraji přírodní památky Hádky.

 

Tvrziště Javor  a stejnojmennou ves popisují tabule č.8 a 9. Pahorek tvrziště je místně zván jako Zámeček. V této části NS se už dostáváme do přírodní rezervace Zvoníčkovna s převážně listnatým porostem a výskytem mnoha cenných vlhkomilných rostlinných druhů a hájových společenstev.

 

Mydlná (místě označována jako Kostelíček) - další z bývalých tvrzí připomíná panel č. 10 – stála nad močálovitým údolím se zbytky vodní nádrže. Tvrziště se nalézalo na okraji terasy chráněné ze tří stran hlubokým podkovovitým příkopem s valem a od západu vysokým strmým srázem nad potokem. Vlastní objekt tvrze stával na pahorku o průměru 8 m uprostřed tvrziště. Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel tvrze bývaly obranné valy vybavené obvyklými fortifikačními doplňky – hrotitými kůlovými palisádami a padacím mostem na přístupu k objektu.

Ještě před Mysliveckým rybníkem (místně používaný název je Kábovský rybník či Kábov) se můžeme na zastavení č.11 s názvem Rybniční soustava dozvědět o rybníkářství v této oblasti ve středověku.

 

Kornatice -  informační tabule č.12 umístěná na návsi je věnovaná zdejším středověkým vladykům. U železniční zastávky se s naučnou stezkou rozloučíme u posledního panelu (č.13), který už nás obrátí do nedávné minulosti s vazbou na současnost, věnuje se historii lokálky na trase NezvěsticeKornaticeMirošov - Rokycany. A právě příhodným epilogem Vašeho putování může být jízda “Mirošovkou“.

 

Další užitečné odkazy:

 

web obce Kornatice – kvalitně popsané informace k naučné stezce

web Klubu Augusta Sedláčka – iniciátor a realizátor naučné stezky

web KČT Plzeňského kraje – zajišťuje obnovu značení naučné stezky

 

Přehled naučných stezek v Plzeňském kraji

Pro KČT Plzeňského kraje připravil Jiří Mareš a Martin Slepička, aktualizace 14. dubna 2019.

Autor vítá jakýkoli příspěvek nebo upřesnění k tomuto tématu na trasy@centrum.cz